Hechte samenwerking

Over ons kantoor

Drs. H.H.P.M.J. van Bourgondiën RA RB

Harold van Bourgondiën is afgestudeerd als fiscaal econoom aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij studeerde daarna accountancy (registeraccountant) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het kantoor is aangesloten bij het Koninklijk NBA (voorheen NIvRA) en bij Register Belastingadviseurs. Sinds 1986 was hij achtereenvolgens werkzaam als belastingadviseur, bij de interne accountantsdienst van de NS en bij diverse accountantskantoren, met name voor MKB en vrije beroepen (o.a. (para)medici). Inmiddels is al ruim 22 jaar zelfstandig gevestigd als accountant en belastingadviseur.

Onze fundamentele beginselen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de inzet van onze mensen. De beste resultaten komen voort uit een hechte samenwerking met elkaar onderling en met onze cliënten. Van onze medewerkers verwachten we dat zij zich houden aan ethische principes. Deze principes komen voort uit onze gedeelde waarden en leggen specifieke normen voor professioneel gedrag vast. Als kantoor nemen wij dan ook de volgende fundamentele beginselen in acht:

  • Durf tonen: Wij stellen proactief oplossingen voor en zijn niet bang om verantwoordelijkheid te dragen. We hebben daarbij oog voor kansen en risico’s.
  • Innovatief zijn: We blijven zoeken naar innovatieve oplossingen, die ondernemers de ruimte geven om te kunnen ondernemen en zorgen wegnemen.
  • Integriteit: Wij treden in onze beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op.
  • Objectiviteit: We laten niet toe dat ons professioneel of zakelijk oordeel wordt aangetast door een vooroordeel, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door een derde.
  • Deskundigheid en zorgvuldigheid: We houden onze deskundigheid en vaardigheid op het niveau dat is vereist om aan een cliënt adequate professionele diensten te kunnen verlenen.
  • Geheimhouding: Wij eerbiedigen het vertrouwelijke karakter van informatie die we in het kader van ons beroepsmatig en zakelijk handelen hebben verkregen. We maken deze informatie zonder specifieke machtiging daartoe niet aan een derde bekend, tenzij wettelijk of beroepshalve een recht of plicht daartoe bestaat. Het is immers de accountant niet toegestaan vertrouwelijke informatie die hij bij zijn beroepsmatig of zakelijk handelen heeft verkregen, te gebruiken om zichzelf of een derde te bevoordelen.
  • Professioneel gedrag: We houden ons aan de voor accountants en belastingadviseurs relevante wet- en regelgeving en wij onthouden ons van handelen dat het kantoor en ons beroep in diskrediet brengt.
  • Oprecht zaken doen: we committeren ons aan een oprechte manier van zakendoen.
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: we onderkennen de impact die we hebben op de wereld om ons heen en nemen die serieus.

© 2024 Copyright: VBA Soest B.V. | Algemene Voorwaarden | Klachtenbehandeling | Privacy Verklaring | Webdesign: Rhinoz & Tows